Klachtenreglement Intensoplus Geleen B.V.

 

Artikel 1 begripsbepaling

In dit klachtenreglement wordt verstaan onder:

1.1 De organisatie

Intensoplus Geleen B.V.

1.2 Cliënt

Een persoon die met de organisatie een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten en

zorg afneemt.

1.3 Klacht

Een uiting van ongenoegen vanuit de cliënt/klager over de wijze van aanpak van de

organisatie.

1.4 Klager

Een cliënt die klacht voorlegt aan de klachtencommissie.

1.5 Beklaagde

De organisatie waarover een klacht wordt ingediend en/of de medewerk(st)er binnen de

organisatie waarover een klacht wordt ingediend.

 

Artikel 2 Aanpak uiting van ongenoegen

Bij de aanpak van een uiting van ongenoegen door een cliënt doorloopt de organisatie drie

stappen:

2.1 De organisatie beoordeelt eerst de mogelijkheid tot het arrangeren van een gesprek

tussen de klager en beklaagde om het ongenoegen uit te spreken en op te lossen.

2.2 Indien door middel van stap 1 het ongenoegen niet kan worden weggenomen en/of stap

1 door klager en/of beklaagde niet gewenst is, kan de organisatie een bemiddelaar

aanwijzen door wie een gesprek tot stand wordt gebracht met als doel het ongenoegen als

nog weg te nemen.

2.3 Indien zowel middels stap 1 als stap 2 het ongenoegen niet kan worden weggenomen,

wordt de klachtenprocedure gevolgd en wordt een klacht ingediend bij de

klachtencommissie.

 

Artikel 3 Doelstelling klachtenreglement

Dit klachtenreglement heeft als doel om:

3.1 recht te doen aan het klachtenrecht van de cliënt;

3.2 betrokkenen duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop binnen de organisatie

wordt omgegaan met klachten;

3.3 de kwaliteit van de organisatie te waarborgen en eventueel te verbeteren;

 

Artikel 4 Samenstelling klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit drie leden waaronder een onafhankelijke voorzitter, een

ambtelijke secretaris en een functionaris.

Daarnaast zijn er voor de functie van ambtelijke secretaris en functionaris reserveleden

aangesteld indien er sprake is van betrokkenheid bij de klacht.

 

Artikel 5 Indienen van een klacht

5.1 Het recht tot het indienen van een klacht komt toe aan:

- ouders/verzorgers

- wettelijke vertegenwoordig(st)er

- personen die door de ouder(s)/verzorger(s) gemachtigd zijn

- een cliënt van 18 jaar of ouder

5.2 Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de organisatie t.a.v. de

klachtencommissie. Binnen 5 werkdagen ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging van

de klachtencommissie.

 

Artikel 6 Nadere bepaling van een klacht

De klachtencommissie is niet verplicht een klacht te onderzoeken, indien:

6.1 de termijn tussen het plaatsvinden van hetgeen waarover de klacht gaat en het indienen

van de klacht onredelijk lang is;

6.2 de klager niet de cliënt (of ouder/verzorger van het kind/jongere) is op wie de klacht

betrekking heeft.

Indien de klacht niet in behandeling kan worden genomen, deelt de klachtencommissie dit

uiterlijk binnen 15 werkdagen schriftelijk, en met onderbouwende redenen, mee aan de

klager en/of beklaagde.

 

Artikel 7 Behandeling van een klacht

Nadat de klachtencommissie de klacht in behandeling heeft genomen wordt de klager en

beklaagde de mogelijkheid geboden mondeling of schriftelijk toelichting te geven op de

klacht. Indien klager en/of beklaagde wensen de klacht afzonderlijk van elkaar toe te lichten,

wordt er middels een schriftelijk verslag de toelichting aan de andere partij kenbaar

gemaakt.

De klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht en zal deze in acht nemen bij de

behandeling van de klacht. De klachtencommissie kan eventueel beroep doen op

deskundigen voor het verder behandelen van de klacht.

Klager en/of beklaagde mogen zich tijdens de klachtenprocedure laten bijstaan.

 

Artikel 8 Uitspraak

Binnen uiterlijk 4 weken na de mondelinge en/of schriftelijke toelichting van de klager en

beklaagde m.b.t. de inhoudelijkheid van de klacht stelt de klachtencommissie de klager en

beklaagde schriftelijk op de hoogte van het oordeel van de klachtencommissie. De

klachtencommissie is verplicht het oordeel met argumenten te onderbouwen.

De klachtencommissie kan met gegronde redenen afwijken van de termijn van 4 weken.

 

Artikel 9 Maatregelen organisatie

De organisatie dient binnen 4 weken na ontvangst van het oordeel van de

klachtencommissie aan te geven of zij op basis van het oordeel maatregelen neemt en

indien zij maatregelen neemt, welke dit zijn.

 

Artikel 10 Slotbepaling

10.1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016

10.2 Voor alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie naar

redelijkheid.